carlgrens.info
EOP konsult
Företaget registrerades 1997 och har varit aktivt sedan januari 1998.
Dess verksamhet har i första hand varit inriktat mot följande fyra områden:

• Utvärderingar
• Planering
• Kommunikation och PR
• Utbildning, personalutbildning och mentorskap

EOP konsult drivs av Elof O Petterson, docent,
samhällsvetare med mångårig erfarenhet från arbete för
universitet: Lunds Universitet, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Uppsala Universitet, Harvard University, Högskolan på Gotland,
ämbetsverk: US Public Health Service, Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsverket,
landsting/kommuner: Bohuslandstinget, Uppsala läns lansting, Gotlands kommun/landsting,
internationella biståndsorgan: Sida, Danida.


Aktuella åtaganden:
Ledamot (S) i Patientnämnden, Region Gotland.
Ledamot (S) i styrelsen för ABF Gotland.
Utvärderingsuppdrag för PRO Gotland: äldreboende, 2016.


Elof O Petterson, CV
Professionella medlemskap och partners
Personliga intressen och engagemang
Elof O Petterson CV
Utbildning och yrkeserfarenhet

Tillbaka till Om företaget>>

Administrativ utbildning till socionom vid Socialhögskolan i
Stockholm 1963-66.

Stipendium från The American. Scandinavian Foundation för
Master-studier i USA 1967-68.

Utbildning till Master of Public Health, University of Michigan,
Ann Arbor, Michigan 1967-68.

Utvärderingsuppdrag för US Public Health Service 1968-72.

Forskarutbildning i vetenskapsteori, sociologi och pedagogik
vid Lunds Universitetet 1969-75.

Undervisning i samhällsodontologi vid Odontologiska fakulteten,
Lunds Univ. 1969-75.

Undervisning i forskningsmetodik vid
Odontologiska fakulteten, Lunds Universitet 1972-75.

Disputation, doktorsgrad och docentur vid Lunds Universitet 1975.

Fakultetsopponent vid doktorsdisputation vid Århus Universitet,
Tandläkarhögskolan 1977.

Ledamot i betygskollegium i samband med doktorsdisputation
vid Lunds Universitet, Tandläkarhögskolan 1978.

Vetenskapligt författarskap med ett drygt hundratal artiklar
publicerade i vetenskapliga tidskrifter 1967-93.

Verksamhetsutvecklare och FoU-chef inom folktandvården
i Göteborgs & Bohus läns landsting 1975-82.

Årliga, månadslånga uppdrag för socialstyrelsen att organisera
och leda AT-handledarutbildning inom blocket
samhällsodontologi/psykologi/pedagogik 1976-83.

Ansvarig för undervisningen i samhällsodontologi inom
socialstyrelsens AT-handledarutbildning i blocket
samhällsodontologi/psykologi/pedagogik 1976-83

Verksamhetsutvecklare och FoU-chef inom folktandvården i
Uppsala läns landsting 1982-85.

Förvaltningschef för folktandvården på Gotland 1985-92.

Seniorkonsult och teknisk rådgivare för Danidas tandvårdsprojekt
i Mbeya, Tanzania 1990-92.

Utvecklingschef och FoU-ansvarig inom Gotlands Kommuns
Ledningskontor 1993-97.

Mentor för förvaltnings- och avdelningschefer inom
Gotlands kommun 1993-96

Utbildning i noll-budgetering och organisatoriskt ledarskap,
Gotlands Kommun, 1993-94.

Visiting scientist, Harvard University, School of Dental Medicine
1994, 2 månader.

Undervisning i planering, organisation, ledarskap och kontroll,
Gotlands Kommun, 1994-98.

Ledamot i styrgrupp inom IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin,
med syftet att utveckla samarbetet mellan kommuner och näringsliv 1996-97.

Utbildning i socialpsykologi, organisation och ledarskap,
10 poäng, Växjö Universitetet, 1997-99.

Egen konsultfirma, EOP konsult, fr.o.m. 1998-01-01.

Rådgivare och lärare i Tanzania inom Sida-projekt rörande
lokal demokrati 1998.

Fortgående uppdrag rörande projektutvärderingar,
verksamhets- och organisationsutveckling.

Examinator och lärare för 10-poängskurser i forskningsmetodik
och vetenskapsteori, Högskolan på Gotland 2001-02 och 2003-04.

Verksam i SVUF-styrelsens konferens- och planeringsgrupp 2006-09: SVUF.

Författare av handbok om samspelet mellan projektägare och utvärderare:
Sanningar till salu 2009.

Medverkan som föreläsare i SVUF:s internationella konferens
i Stockholm 2009. svuf.nu

Planering av kurs i utvärdering/forskningsmetodik inom Högskolan
på Gotland 2009-10. Tillsammans med rektor Jörgen Tholin,
Gunilla Andersson-Linder och Mikael Håkanson.


Seminarium 2011-04-29 om samverkan och beslutsstrukturer inom Finsam-projekt; genomgång för chefstjänstemän inom Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Socialtjänst och Sjukvård.

Professionella medlemskap och partners
Tillbaka till Om företaget>>

"Mätbara serviceförbättringar", Carl-Johan Löwenberg:
www.lowenbergs.com


”Ständiga förbättringar”, Lars Nilsson: www.c2management.se

SVUF, Svenska utvärderingsföreningen: www.svuf.nu

Webdesign, grafisk form, reklam: Carlgrens Ord & Bild


Beroende på uppdragens storlek och karaktär knyts behövlig specialkompetens till respektive uppdrag.

Personliga intressen och engagemang
Tillbaka till Om företaget>>

B&B-värd för Högklint Bed & Breakfast: info@hogklints.se

Vid sidan om min yrkesverksamhet som organisationskonsult och
utvärderare ägnar jag min tid åt att vara kontaktperson för en av
socialtjänstens klienter fr.o.m. april 2008.

Aktiv inom föreningen Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare,
en lokalavdelning under Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare: www.rfs.se

Cirkelledare fr.o.m. 1997 för ABF:s Filosofiska Café med månatliga samtal kring vardagsfilosofiska livsfrågor, 1999-2000 även inom Sensus.

Korist i Körföreningen Öronfröjd sedan 1998: www.oronfrojd.se

Aktiv i Kulturföreningen Roxy: www.kfroxy.se

Aktiv i Kulturföreningen Ordfront Gotland: www.ordfront.se

Aktiv i styrelsen för Humanisterna Gotland: www.humanisterna.se

Aktiv i svenskt naturskydd via medlemskap i:
Gotska Sandöns Hembygdsförening, verksam i föreningens byggarbetslag: www.gsh.nu
Svenska Turistföreningen, Gotlandskretsen.
Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Gotland.

Motionsintresserad: simning, gymträning, promenader; då tillfälle ges även skidåkning, ridning, fjällvandring och paddling på åar och älvar.


Tillbaka till Om företaget>>