carlgrens.info
Kommunikation, intern och extern

För att en verksamhet ska fungera behöver den fungerande kommunikation, dels inom organisationen, dels utåt mot omvärlden. De två områdena påverkar varandra och behöver därför ofta ses över, dels var för sig, dels sinsemellan.

Inom arbetet med kommunikationsfrågor kan EOP konsult bidra med analyser, förbättringsförslag och konkreta insatser. Analyser av kommunikationsmönster kan omfatta språk, relationer, ”kultur”, traditioner. Konsulttjänsten kan även begränsas till PR-frågor generellt eller specifikt, t.ex. mot CSR, Corporate Social Responsibility. På än mer grundläggande nivå kan det röra sig om språkgranskning för förbättrad läsbarhet i interna dokument eller för externa kontakter. Även översättningar kan genomföras och förmedlas.


Genomförda insatser för förbättrad kommunikation