carlgrens.info
Interaktiv personalutveckling
Ett internt och självgenererande komplement till
organisationsutredningar och utvärderingar.

Tillbaka till Utbildning>>

Erbjuden metod för organisationsutveckling innebär en kultur- och kommunikationsanalys inom lyckokultens och utbrändhetens tidevarv. Grunden är fokuserade samtal om mål och mening, relationer, beroenden och sammanhang.

Interaktiv personalutveckling fungerar som kombinerad personal- och organisationsutveckling. Metoden kan ses som ett alternativ till traditionella utbildnings- och utvecklingsinsatser mot ett större tillvaratagande av personalens eftertänksamhet och insiktsfullhet.

Gruppsamtalen kan ses som en form av filosofisk praxis med syftet att utveckla personalens föreställningar om sammanhang och beroenden. Med metoden lyfts personliga frågor via filosofiska frågeställningar till en organisatorisk och samhällelig nivå. Metoden innebär att personalens kraft kan tillvaratas på arbetsplatsen utan att gå via seminarier och kursgårdar. Insatsen kan lätt kopplas till andra utvecklingsinsatser som till exempel ständiga förbättringar och fortlöpande kvalitetssäkring.

Metod:
Metoden finns presenterad i ”Filosofi för livet” av Svare & Herrestad, © 2006.
Utvecklingsinsatsen genomförs med grupper om cirka 10 personer. Grupperna kan göras homogena eller tvärsektoriella utifrån organisationsnivå, operativ uppgift, organisationsenhet eller facklig bas.

Metoden baseras på samtal i form av anpassade fokusintervjuer. Fokusintervjuer innebär en handledd inriktning på ett antal frågor som handledaren presenterar i intervjuform. Dessa frågor utvecklas och kompletteras sedan av deltagarna. Utfallet av samtalen protokolleras och återförs för vidare bearbetning. Anteckningarna tjänar som bas för det fortsatta utvecklingsarbetet, ibland för ytterligare samtal, ibland som utgångspunkter för andra grupperingar.

Alla anteckningar utformas så att de kan delas med övriga inom organisationen/företaget/verksamheten. En intern chattsida kan utnyttjas med möjlighet för enskilda att vidareutveckla gruppernas bidrag och komplettera med kommentarer och reaktioner. Det kan även vara värdefullt med enskilda bloggar kring det utvecklingsarbete som skapas med metoden.

Resultat:
Styrkan i redovisad metod för verksamhetsutveckling omfattar öppningar till nya kreativa verksamhetslösningar, tekniska eller kommunikationsrelaterade. Metoden har stora förutsättningar att öka personalens förståelse för skeenden, processer och sammanhang, och att öppna för medskapande delaktighet i organisationens/företagets verksamhet. Metoden bygger på tillit till de anställdas förmåga att delta i uppgiften att eliminera verksamhetshinder och skapa förbättrade rutiner på skilda verksamhetsområden.

Förutsättningar, utfall och kostnader:
Verksledningar som inte helhjärtat önskar delaktighet och medverkan i verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling bör inte utnyttja metoden.

Syftet är att skapa en förstärkt verksamhet, inte att lösa konflikter. Metoden erbjuder emellertid en påtaglig möjlighet till harmonisering inom arbetsgruppen av intressemotsättningar som ibland kan finnas. Metoden är enkel och vitaliserande men den kräver arbetstid och ställningstaganden. Kostnaden omfattar konsultarvoden och personaltid.


Tillbaka till Utbildning>>